Kancelaria Adwokacka


Adwokat
Justyna Liszka


 

 

 

 

 

Witam serdecznie na stronie internetowej mojej Kancelarii adwokackiej.

Jestem adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz wykładowcą szkoleniowym z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Siedzibą mojej Kancelarii adwokackiej jest Będzin. Od kilku lat zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej na najwyższym poziomie zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu wielu dziedzin prawa, które zdobywałam współpracując z renomowanymi śląskimi kancelariami. Specjalizuję się w prawie karnym, spadkowym (m.in. dziedziczenie, podział majątku spadkowego, zachowek), rodzinnym (m.in. rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, podział majątku). Te trzy dziedziny stanowią dominujące specjalizacje mojej Kancelarii. Ponadto doradzałam i wspierałam swoich klientów w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem gospodarczym.

 

Z powodzeniem reprezentowałam klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy sprawach karnych, cywilnych, spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, podatkowych toczących się przed Sądem, w tym Sądem Najwyższym, Prokuraturą, Policją, CBŚ, ABW, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.

W każdej zleconej mi przez Państwa sprawie wszelkie czynności podejmuję z najwyższą starannością.

Chętnie udzielę Państwu pomocy w powierzonych mi problemach prawnych.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

                                                                                      

Adwokat Justyna Liszka


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

POMOC PRAWNA NA RZECZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Zajmuję się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz osób prywatnych z woj. śląskiego, a w szczególności z miast Będzin, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, która polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach postępowania tj. na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Podczas udzielania pomocy prawnej, jestem do Państwa stałej dyspozycji, na bieżąco informuję o aktualnym stanie sprawy oraz o wszystkich podjętych przeze mnie działaniach. Powierzonymi mi sprawami zajmuję się osobiście w toku całego postępowania sądowego.

Oferuję Państwu zaprezentowaną pomoc prawną z poniższych zakresów:

W ramach prowadzonej Kancelarii adwokackiej zajmuję się również obsługą prawną firm z terenu woj. śląskiego, a w szczególności miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice. Zapewniam profesjonalną, kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym począwszy od wszelkich czynności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, po czynności związane z jej funkcjonowaniem oraz zakończeniem funkcjonowania w obrocie prawnym. Oferuję obsługę prawną działalności przedsiębiorców w zakresie:

- doradztwa prawnego, przygotowywania i opiniowania projektów umów, negocjacji z kontrahentami,      prowadzenia sporów i spraw sądowych,

- zakładania spółek prawa handlowego jak również innych podmiotów gospodarczych, w tym  przygotowywania wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z ich rejestracją,

-  rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- rozwiązywania i likwidacji spółek,

- udzielania porad prawnych i bieżącej konsultacji, sporządzania opinii prawnych w ramach działalności  firmy,

- reprezentacji przed Sądami oraz organami władzy administracyjnej,

- prowadzenia sporów sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- windykacji wierzytelności,

- prowadzenia spraw pracowniczych,

- prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 

WYNAGRODZENIE/CENNIK

 

       

Wynagrodzenie w każdej sprawie ustalam indywidualnie na początku współpracy. Określam je w sposób jasny i precyzyjny. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu, przewidywanego nakładu pracy jak również czasu jej trwania. Każdorazowo informuję również Klientów o wysokości kosztów związanych z kosztami sądowymi. W przypadku zlecenia mi prowadzenia całości sprawy koszt porady prawnej jest zaliczany na poczet ustalonego wynagrodzenia.

Co do zasady wynagrodzenie płatne jest z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Wysokość oraz ilość rat ustalana jest w każdej sprawie indywidualnie.

W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi stosuję następujące sposoby rozliczeń:

1. Wynagrodzenie godzinowe – polega na ustaleniu z Klientem stawki za każdą godzinę pracy adwokata,

2. Wynagrodzenie ryczałtowe – dotyczy ściśle określonego zadania w którym możliwe jest określenie z góry wymiaru czasu i nakładu pracy,

3. Wynagrodzenie  mieszane    obejmuje  ustalony  ryczał  oraz  stawkę  godzinową obowiązującą po przekroczeniu ustalonego limitu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

3. „Success fee” – wynagrodzenie ustalane jako procent od wysokości wygranej w sprawie. 

 

 

Kancelaria jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 -17.00

Istnieje również możliwość spotkania poza w/w godzinami pracy Kancelarii. W tym celu proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia terminu spotkania.

Kancelaria ma siedzibę w centrum Będzina, naprzeciwko Supermarketu Kaufland oraz Lidl. Znajduje się w biurowcu, w którym nową siedzibę ma również ING Bank Śląski. Kancelaria ma bardzo dogodne położenie pod względem komunikacyjnym - w odległości 50 m od Kancelarii znajdują się przystanki autobusowe, zaś w odległości 200 m przystanki tramwajowe. 

  

TEL/MAIL

+48 792 702 032

adwokat.liszka@gmail.com

 

ADRES

ul. 11 Listopada 9/2 (II piętro, lokal nr 2)

42-500 Będzin

DANE/PŁATNOŚCI

NIP:6252317248       REGON:360566895

Nest Bank:85 1870 1045 2078 1202 8351 0001

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Państwa, iż Justyna Liszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Liszka” (dalej jako: „Kancelaria”) przetwarza między innymi dane osobowe:

1. klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi;

2. w przypadku klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;

3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;

4. osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;

5. osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;

W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Justyna Liszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Liszka”, ul. 11 Listopada 9/2, 42-500 Będzin, NIP: 6252317248, REGON: 360566895.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

a) telefonicznie: 792-702-032;

b) pod adresem e-mail: adwokat.liszka@gmail.com

c) w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. 11 Listopada 9/2, 42-500 Będzin

 

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię – w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz Zasadami Etyki Zawodu – pomocy (obsługi) prawnej.

W tym zakresie dysponowanie przez Kancelarię danymi osobowymi jest niezbędne:

1. dla wykonania umów, których Państwo i Kancelaria są stronami; najczęściej chodzi o umowy dotyczące świadczonej przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) prawnej lub o umowy w sprawie świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług, w tym do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiej umowy,

2. dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa,

3. do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (na rzecz której świadczymy pomoc prawną),

4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Kancelarię, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

 

PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Kancelarii mamy do czynienia, zasadniczo, z trzema podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:

a) 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będzie występowała w sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę dotyczącą świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług lub umowę w sprawie świadczenia przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) prawnej lub będziemy podejmowali na Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy;

b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

c) 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała ze względu na podejmowanie przez Kancelarię działań prawnych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej; w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach, w których Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (jako powód, pozwany, uczestnik, zainteresowany, świadek, biegły, pełnomocnik lub przedstawiciel, etc.);

d) 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych –przesłanka ta dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy. Wystąpi zazwyczaj wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej podstaw prawnych. Za uzasadnione interesy uznajemy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

a) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;

b) w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

 

JAKIM PODMIOTOM KANELARIA MOŻE PRZEKAZYWAC PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:

a) doradcom księgowym Kancelarii – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych;

b) radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, praktykantom (studentom) – zatrudnionym w kancelarii lub świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;

c) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Kancelarii;

d) wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);

e) kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;

f) bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na sowim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 

PRAWO SPRZECIWU

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2) powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei
w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1) i 4), obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.